Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Eczacılar Ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmeliği Yeniden Düzenledi.

Mevcut Yasaya Göre, İsteyen Eczacı İstediği Yere Eczane Açabiliyor. Ama Yeni Düzenlemeyle Bu Durum Sona Erdi.

Yeni Eczane Açılması İçin Nüfus Kriteri Getirildi.

Bir İlçede ‘Her 3 Bin 500 Kişiye 1 Eczane’ Düşecek Şekilde Eczane Açılabilecek. Hiç Eczanesi Olmayan Bir Yer İçin İse Nüfus Kriteri Şartı Aranmayacak.

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Mevcut İhtiyaçlar İle Kamu Kurum Ve Kuruluşları Ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Alınan Görüş Ve Talepler Göz Önünde Bulundurarak ‘Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te Düzenlemeye Gitti.

Resmi Gazete De Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Yeni Yönetmelik İle Eczacıların Görev, Yetki Ve Sorumluluklarının Belirlenmesi, Eczanelerin Açılması, İşletilmesi, Nakli, Devri Ve Kapanması İle Eczanelerin Özellikleri Ve Eczacılık Hizmetlerinin Yürütülmesine Dâir Usul Ve Esasları Düzenlendi.

Yönetmelikle İlk Olarak Eczacılık Tanımı Değiştirildi. Eczacılık, Mevcut İhtiyaçlar Ve Gelişmeler Çerçevesinde Daha Geniş Bir Şekilde Tanımlandı. Bu Kapsamda Eczacılık Sadece İlaçların Hazırlanması Değil, Hazırlıktan Başlayarak, Hastaya Sunulması, Hastanın Bilgilendirilmesi Ve İlaca Bağlı Yan Etki Bildirimlerinin Yapılmasını Da Kapsayan Geniş Bir Süreç Olarak Açıklandı.

Eczane Açılmasına İlişkin Kriterlerde Yeni Düzenlemeler Yapıldı.

Düzenleme İle Serbest Eczane Sayıları, İlçe Sınırları İçindeki Nüfusa Göre En Az ‘Üç Bin Beş Yüz’ Kişiye Bir Eczane Olacak Şekilde Düzenlenecek.

Eczanelerin Aynı İlçe İçerisindeki Nakillerinde Nüfusa Göre Eczane Açılması Kriteri Uygulanmayacak. Hiç Eczanesi Olmayan Yerleşim Birimlerinde Nüfus Kriterine Bakılmaksızın Bir Eczanenin Açılmasına Müsaade Edilecek. Ancak Bu Şekilde Açılan Eczanenin Başka Yerlere Naklinde Nüfus Kriteri İşletilecek. Eczane Açılmasına İlişkin Kriterler Belirlenirken, Kalkınma Bakanlığından Alınan Verilere Göre Belirlenen İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasına Göre Sınıflandırma Yapılacak. Kurum Tarafından Her Yıl Eczane Açılması Uygun Olan İlçeler Ve Açılabilecek Eczane Sayıları Türkiye İstatistik Kurumunun Açıkladığı Nüfus Bilgileri Esas Alınmak Suretiyle Belirlenir Ve Yılda En Az İki Kez Kurumun Resmî İnternet Sitesinde İlân Edilecek. Doğal Afet Ve Mücbir Sebeplerle Nüfus Azalması Hâlinde O Yerleşim Yerinde Bulunan Eczanelerin Naklinde Nüfusa Göre Eczane Açılması Kriteri Uygulanmayacak.

Serbest Eczane Açmak Veya Serbest Eczanelerde Mesul Müdür Olarak Çalışabilmek İçin En Az Bir Yıl Süre İle Yardımcı Eczacı Olarak Çalışma Zorunluluğu Getirildi. Yine, Reçete Sayısı Veya Cirosu Belirli Miktarın Üzerinde Olan Eczacılara İkinci Eczacı Çalıştırma Zorunluluğu Geldi.

MUVAZAALI OLARAK ECZANE AÇILIŞINDA ECZACI BEŞ YIL SÜREYLE ECZANE AÇAMAYACAK

Kanunun Yayımı Tarihinde Eczacılık Yapma Hakkını Haiz Olanlar İle Eczacılık Fakültelerinde Okumakta Olan Ve Okumaya Hak Kazanmış Bulunanlara Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Nüfus Kriterine Tâbi Olmadan Eczane Açma, Nakil Ve Devir Hakkı, Mevcut Eczanesi Bulunanlara Da Bir Defa Devir Ve Nakil Hakkı Tanındı. Bu Eczacılar, Yardımcı Eczacı Olarak Çalışma Zorunluluğundan Da İstisna Tutuldu.

Düzenleme İle Muvazaalı İşletilen Eczanelere Ciddi Bir Yaptırım Getirildi. Eczacılık Mesleğinin Bizzat Eczacılar Tarafından İcrasını Sağlamak Maksadıyla Eczanenin Muvazaalı Olarak İşletildiğinin Tespit Edilmesi Hâlinde; Eczanenin Ruhsatnamesinin İptal Edilecek. Muvazaalı Olarak Eczane Açıldığının Tespiti Hâlinde, Eczacı Beş Yıl Süreyle Eczane Açamayacak. Muvazaanın Eczacılar Arasında Yapılmış Olması Hâlinde, Eczane Açma Yasağı Hepsi Hakkında Uygulanacak. Bu Eczacılar Beş Yıl Süre İle Eczane Açmak İçin Başvuruda Bulunamayacak.

Eczanelerin Herhangi Bir Ticarethane Gibi Düşünülemeyeceğinden Düzenlemede Eczanede Bulunma Zorunluluğuna Ve Eczacılık Mesleğinin Bizzat Eczacılar Tarafından İcrasına Vurgu Yapıldı. Mesul Müdür Atanması Gereken Hâller Belirlendi. Askerlik Hizmetini Yapanlar, Yüksek Lisans Veya Doktora Eğitimi Alanlar İle Milletvekili, Belediye Başkanı Ve Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı Üyelerine Bu Görev Sürelerince Eczanelerine Mesul Müdür Atama Zorunluluğu Getirildi. Kanunla Birden Fazla Sayıda Eczane Bulunan Yerlerde Eczacıların Mazeret Hâlinde Eczaneyi İki Yıla Kadar Eczanesini Kapalı Tutma İmkanı Tanındı.

ECZANELER İHALELERE GİREMEYECEK

Düzenleme İle Sadece Eczanelerde Satışı Yapılabilecek Ürünler Belirlendikten Sonra Başka Bakanlıklardan İzinli Olan Bazı Ürünlerinde Eczanelerden Satışına İzin Verildi. Eczanede Satılacak Ürünler Şu Şekilde Sıralandı; “Reçeteye Tâbi Olan Veya Olmayan Tüm Beşerî İlaçlar,Kurumdan Ruhsatlı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler, Kurumun İznine Tâbi Olan Homeopatik Tıbbi Ürünler, Enteral Beslenme Ürünleri Dâhil Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Ve Özel Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları. İlgili Bakanlıktan İzin, Ruhsat Veya Fiyat Alınarak Üretilen Veya İthal Edilen Gıda Takviyeleri, Eczacılık Ve Ziraatta Kullanılan İlaç, Kimyevi Madde Ve Diğer Sağlık Ürünleri, Veteriner Biyolojik Ürünler Hariç Veteriner Tıbbi Ürünleri, Kozmetik Ürünler, Kapsamı Kurumca Belirlenen Tıbbi Malzemeler, Anne Sütü Ve Beslenme Yetersizliğinde Kullanılan Çocuk Mamaları İle Erişkinlerin Metabolizma Bozukluklarında Kullanılan Tüm Destekleyici Ürünler, Türk Eczacıları Birliği Tarafından Çıkarılan Ve Bakanlıkça Onaylanan Bilimsel Yayınlar.”

Eczanelerden Zehirli Ve Müessir Maddeler İle İlaçların Toptan Satışı Yapılamayacak Ve Eczaneler İhalelere Giremeyecek. Eczaneler Arası İlaç Takası Toptan Satış Sayılmayacak. Ancak İlaç Takası Sadece Aynı İl İçerisinde Faaliyet Gösteren Eczaneler Arasında Yapılabilecek. İlaçların Ve Belirlenen Diğer Ürünlerin İnternet Veya Başka Herhangi Bir Elektronik Ortamda Satışı Yapılamayacak. Eczacılar Ve Eczaneler Adına İnternet Sitesi Açılamayacak.